Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Nujna medicinska pomoč NMP

Nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP) je izvajanje nujnih ukrepov pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oz. pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Sistem nujne medicinske pomoči se izvaja neprekinjeno 24 ur na dan.

Pravočasna in učinkovita NMP na terenu odloča o preživetju bolnika, trajanju zdravljenja, stopnji invalidnosti in stroških zdravljenja. NMP je lahko učinkovita samo, če je sistem NMP zgrajen premišljeno in strokovno utemeljeno. Znotraj zdravstvenega sistema in regije mora delovati avtonomno, a povezovalno.

Zdravstveno reševalni center Koroške je v okviru dejavnosti nujne medicinske pomoči nosilec mobilnih enot nujne medicinske pomoči in dispečerskega centra v Koroški regiji. Skrbi tudi za mrežo prvih posredovalcev.

MOBILNE ENOTE NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Mobilne enote NMP so namenjene oskrbi in nujnemu prevozu:
- oseb, ki so zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožene;
- oseb, pri katerih bi glede na zdravstveno stanje do takšne ogroženosti lahko v kratkem prišlo;
- oseb, pri katerih je zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja ali poškodbe, potreben čimprejšnji pregled pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Naloga mobilne enote NMP je, da v najkrajšem možnem času nudi nujno medicinsko pomoč, oskrbi osebo za nujni prevoz in jo, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepelje v urgentni center ali v ustrezno bolnišnico.

Nujni prevoz se opravlja z reanimobilom ali nujnim reševalnim vozilom. Izjemoma se lahko nujni prevoz opravi z nenujnim reševalnim vozilom.

Mreža mobilnih enot NMP na Koroškem je sledeča:
- 1 mobilna enota reanimobila in
- 3 mobilne enote nujnega reševalnega vozila.

Kaj je mobilna enota nujnega reševalnega vozila?
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila je sestavljena iz tima diplomiranega zdravstvenika z dodatnimi znanji in zdravstvenega reševalca z dodatnimi znanji. Namenjena je nujnim intervencijam na terenu in deluje 24 ur dnevno.

Kaj je mobilna enota reanimobila?
Mobilna enota reanimobila je sestavljena iz tima v sestavi: zdravnik specialist, diplomiran zdravstvenik z dodatnimi znanji in zdravstveni reševalec z dodatnimi znanji. Namenjena je nujnim intervencijam na terenu in deluje 24 ur dnevno.

Odločitve o posredovanju in vsakokratni sestavi mobilne enote za izvedbo posredovanja na podlagi prejetih informacij in pravil stroke, sprejme dispečerska služba.

DISPEČERSKI CENTER


Za celotno regijo imamo organizirano lastno dispečersko službo, ki usmerja vsa reševalna vozila in mobilne ekipe NMP na Koroškem. Naša dispečerska služba predstavlja možgane sistema nujne medicinske pomoči na Koroškem, saj koordinira in zagotavlja neprekinjeno dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči vse dni v letu, za vse osebe, ki se nahajajo na območju Koroške in včasih tudi izven.

Glavni cilj dispečerske službe je, da:
- se na klic v sili odzove v čim krajšem možnem času,
- da v čim krajšem možnem času zajame relevantne podatke,
- da prejete podatke ustrezno presodi in na podlagi dobljenih informacij sprejme pravilno odločitev o načinu interveniranja tako, da na kraj dogodka pravočasno napoti ustrezno usposobljeno in opremljeno ekipo.

Dispečerska služba ima pregled nad vsemi vozili, tako nujnimi, kot nenujnimi in na podlagi vnaprej določenih kriterijev usmerja mobilne enote v regiji in izven. V primeru množičnih nesreč je dispečerska služba nepogrešljiva v funkciji vključevanja drugih intervencijskih služb in zagotavljanja pretoka informacij, ki so potrebne za učinkovito koordiniranje in usmerjanje delovanja.

Klice dispečerska služba sprejema direktno ali indirektno prek Regijskih centrov obveščanja (ReCO) - številke 112.

Od dispečerske službe je odvisno, ali bo intervencija že na začetku stekla pravilno in pravočasno.

Izmenjava podatkov o intervenciji in stanju pacienta med dispečersko službo in reševalnim vozilom poteka preko UKW postaj in prenosnih telefonov.